Categorieën
...

Statuut van beperkingen per creditcard: beschrijving en nuances van het contract

De verjaringstermijn voor een creditcard is belangrijk in een geschil tussen een bank en een schuldenaar met een probleemlening. Een enkele aanvraag voor zijn pass is genoeg om een ​​rechtszaak te winnen. Hoe wordt deze term berekend, waar kunt u op vertrouwen?

procesvoering

Een bankklant die lange tijd geen achterstallige betalingen verricht, loopt het risico partij te worden in de rechtszaak. Voor een kredietinstelling is dit de enige manier om de schuld terug te betalen. Er is een verschil in betalingen in een eenvoudige overeenkomst en in een creditcardovereenkomst. Als de rechtbank de passage van het statuut van beperkingen op een creditcard kan rechtvaardigen, wat niet zo eenvoudig is, met behulp van de kennis van de wet, verliest de eiser.

Grenswaarde

De wet schrijft een algemeen statuut van beperkingen voor - 3 jaar. De berekening gebeurt volgens een aantal regels. De waarde van de looptijd is om het recht om voor een bepaalde tijd schuld te claimen te beperken.

creditcard verjaringstermijn

Het burgerlijk wetboek merkte op dat de rechtbank niet het recht heeft om een ​​zaak of een rechtszaak alleen te weigeren op basis van het overschrijden van de tijdslimiet. Als de verweerder dit verklaart en zijn argumenten de rechter overtuigen (het is een kwestie van de juistheid van de berekeningen), wordt de weigering van de claim als wettig beoordeeld.

De opschortingstermijn

Het burgerlijk wetboek bevat een aantal situaties waarin het aftellen van de verjaringstermijn voor een Tinkoff-creditcard of andere financiële instelling is opgeschort:

 • natuurrampen en gewapende conflicten;
 • het vinden van een cliënt van een kredietorganisatie als onderdeel van officiële militaire formaties tijdens de periode van staat van beleg;
 • overheidsmoratorium op nakoming van verplichtingen;
 • schorsing van de wet op grond waarvan de verplichting is ontstaan;
 • het uitvoeren van een bemiddelingsprocedure (bemiddeling);
 • verzenden van een verzoekschrift naar de rechtbank (levering van documenten rechtstreeks aan het postkantoor of aan de griffie van de rechtbank)
  creditcard statuut van beperkingen rechtspraktijk

Deze factoren zijn relevant als ze zich hebben voorgedaan in de laatste 6 maanden van het statuut van beperkingen. Als er minder dan een half jaar overblijft vóór de tijd voor indiening bij de rechtbank, wordt dit verhoogd tot 6 maanden.

Schuld verkocht aan verzamelaars

In het Burgerlijk Wetboek wordt aandacht besteed aan de verandering van personen in de verplichting. Volgens de wet is de verjaringstermijn voor een creditcard van Sberbank of een andere kredietinstelling niet opgeschort. Het kan niet opnieuw worden geteld. De wet voorziet niet in een overeenkomst om het statuut van beperkingen te wijzigen, en er is zelfs een verbod op dergelijke transacties - ze worden automatisch als illegaal beschouwd.

beschrijving creditcardperiode

Referentie punten

De wet voorziet in twee opties voor het berekenen van de verjaringstermijn voor een creditcard. Beide zijn gebaseerd op een overeenkomst tussen een klant en een bank:

 • het begin van de looptijd - de dag waarop de leningsovereenkomst afloopt;
 • de transactie kan te allen tijde een voorwaarde bevatten voor het recht van de bank om de sluiting van een lening te vragen.

De verlenging van het contract is ook toegestaan ​​in gevallen die door de wet of een contract met de klant zijn bepaald.

Wanneer begint het aftellen opnieuw?

Bepalingen van de wet veronderstellen gevallen waarin de statuten van beperkingen opnieuw worden geteld:

 • de cliënt stuurde een verzoek naar de bank met een verzoek om de voorwaarden van de overeenkomst te wijzigen (verlenging van het contract, schuldsanering, enz.);
 • de bank verleende uitstel of vakantie, of andere voordelen;
 • de schuldenaar bevestigde de ontvangst van een bericht van de bank over de noodzaak om de schuld te betalen;
 • geld wordt overgemaakt naar de kaartrekening om de schuld te betalen;
 • informatie die de communicatie van de cliënt en bankmedewerkers bevestigt.

Hoe lossen banken het probleem op?

Ik moet zeggen dat Tinkoff zich onderscheidt door zijn onwil om te wachten en snel maatregelen neemt om schulden te innen. Sberbank hanteert in principe dezelfde aanpak. Een zeldzame instelling wacht op het verstrijken van de deadlines.

Tinkoff creditcard

De nuances van het toepassen van normen

In de gerechtelijke praktijk bestaat er geen vast oordeel over de verjaringstermijn voor een creditcard met betrekking tot het onderwerp dat wordt besproken. Er zijn verschillende benaderingen geïdentificeerd in de studie van specifieke gevallen:

 • het aftellen is gekoppeld aan de dag van de laatste betaling, waarna het geld niet op de kaart is betaald en er een schending van verplichtingen door de klant is (de eerste gemiste betaling is voldoende);
 • het aftellen vindt plaats vanaf de datum waarop de definitieve nakoming van verplichtingen is toegewezen (dwz de beëindiging van het contract tussen de bank en de cliënt);
 • sommige rechters zijn van mening dat de begindatum voor het verstrijken van het statuut van beperkingen op een creditcard de dag is waarop de bank de schuldenaar een brief stuurt.

Er zijn benaderingen die in strijd zijn met de bovenstaande standpunten. Er wordt bijvoorbeeld aangenomen dat een creditcard niet beperkt is tot een specifieke periode.

De Hoge Raad was van mening dat de termijnen voor elke betaling afzonderlijk worden berekend.

Het effect van de rechtszaak op het verstrijken van de tijd

Zolang de procedure over de zaak loopt, wordt de termijn voor de claim opgeschort, inclusief in de volgende gevallen:

 • de rechter paste de normen van andere wetten toe;
 • de eiser begon te verwijzen naar andere omstandigheden;
 • andere verzoeken, bijvoorbeeld een toename van de omvang van geldvorderingen.
  wat is de verjaringstermijn voor een creditcard

Het statuut van beperkingen op een Trust-creditcard is geen uitzondering. Als nieuwe vereisten voor andere perioden worden aangegeven, vervalt het statuut van beperkingen voor hen vanaf het moment dat ze officieel worden verklaard.

Het feit dat documenten naar de rechtbank worden gestuurd, heeft juridisch geen betekenis, als wordt besloten het verzoek terug te sturen, om de procedure te weigeren. Het wordt belangrijk als deze beslissingen door een hogere instantie worden geannuleerd vanaf de datum van indiening van de oorspronkelijke claim.

Het materiaal zonder claim achterlaten en de gebreken van de claim corrigeren heeft geen invloed op het verloop van de tijd.

Kenmerken van de gerechtelijke procedure

In een aantal gevallen wordt de claim niet geaccepteerd totdat wordt geprobeerd een rechterlijk bevel te verkrijgen. Transactie in eenvoudig schrijven is er een van.

Een bevel is een soort rechterlijke beslissing die op een vereenvoudigde manier alleen op basis van documenten wordt gegeven. Tijdens het proces wordt geen van de deelnemers opgeroepen voor een rechter. De schuldenaar heeft het recht om binnen de toegewezen tijd een verklaring te schrijven met een verzoek om de bestelling te annuleren. Alleen dit volstaat voor het hof om zijn eerdere beslissing te vernietigen.

Tot de beëindiging van de bestelling loopt de deadline niet. Zodra een beslissing is genomen, wordt het aftellen hervat. Een uitzondering op teruggave van documenten wegens schendingen door de aanvrager.

creditcard statuut van beperkingen

Hoe zich te gedragen in een rechtszaak?

Wat te doen bij het missen van een deadline? Zoals hierboven is geschreven, worden gerechtelijke procedures geopend op verzoek van de partij en maakt het statuut van beperkingen op dat moment niet uit voor de rechtbank.

In de verduidelijking wordt opgemerkt dat de rechtbank de opmerking accepteert als deze in eerste aanleg wordt gegeven voordat de rechter de beraadslagingsruimte verlaat. De rechtbank houdt een protocol bij waarin de secretaris de belangrijkste acties vastlegt, inclusief een mondelinge verklaring. Om verschillende, niet altijd duidelijke redenen, mag de rechtbank geen gegevens invoeren op de verklaring van de verweerder en gaat de zaak verloren. Het is onrealistisch om iets te bewijzen in een rechtbank van tweede aanleg, laat staan ​​een cassatie.

De enige manier om van tevoren een aanvraag in te dienen bij de griffie. Vraag op uw exemplaar om een ​​stempel te drukken op de goedkeuring van het document. In een dergelijke situatie heeft de rechter geen andere keuze dan rekening te houden met de mening van de verweerder.

De rechtbank moet rekening houden met de mening van de aanvrager, die de juiste verweerder is. De mening van een derde doet er niet toe. Een uitzondering is het risico van de claims van de verweerder die voortvloeien uit een dergelijke derde partij.

Als onderdeel van de beroepsprocedure wordt het verzoek aanvaard als het tijdens het proces in eerste aanleg illegaal werd genegeerd. Het hof van beroep onderzoekt het verzoekschrift als het de eerdere beslissing terugdraait en het geschil heropende in plaats van de eerste aanleg.

verjaringstermijn op een creditcard van Sberbank

Tot slot

Wat is de verjaringstermijn voor een creditcard? Dezelfde 3 jaar, volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. De gerechtelijke praktijk heeft nog geen uniforme aanpak ontwikkeld om dit probleem op te lossen, ondanks de aanwezigheid van het plenum van de RF-strijdkrachten. Bovendien negeert deze autoriteit zelf vaak haar eigen instructies.

Als de bank echt te laat was met het instellen van een rechtszaak, is het noodzakelijk om de gedaagde tijdens het proces zo vroeg mogelijk te informeren, voordat de rechter de beraadslagingskamer verlaat.

De timing moet worden onderworpen aan een aantal regels. Zelfs een beschrijving van het statuut van beperkingen op een creditcard is niet zo'n eenvoudige taak, vooral de praktische toepassing van aanbevelingen.


bedrijf

Succesverhalen

uitrusting