Categorieën
...

Essentiële voorwaarden van de agentuurovereenkomst van het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie

Agentovereenkomst is een van de variëteiten van civielrechtelijke overeenkomsten waarbij de agent en de opdrachtgever partij zijn. Hiermee kunt u de uitvoering van bepaalde acties regelen, waardoor de aannemer een beloning ontvangt. Dit document heeft rechtskracht bij het behartigen van de belangen van potentiële klanten, bijvoorbeeld in overheidsinstanties. In het artikel zullen we het hebben over de essentiële voorwaarden van de agentuurovereenkomst, die noodzakelijk of alleen aanwezig moet zijn met de overeenkomstige vermelding in de overeenkomst.

De essentiële voorwaarden van de agentuurovereenkomst omvatten

Algemene bepalingen

De belangrijkste voorwaarden van het betrokken contract zijn:

  • Onderwerp. Dit is de uitvoering door een agent van feitelijke en juridische acties.
  • Namens wie is de agent. Soms handelt hij in één contract zowel voor zichzelf als voor de opdrachtgever (afhankelijk van de acties).

subject

Het onderwerp als een essentiële voorwaarde van het agentuurcontract omvat diensten die de agent in het belang van de opdrachtgever biedt. Rechtsvorderingen hebben altijd juridische gevolgen in de vorm van het verschijnen, wijzigen en beëindigen van de rechten en plichten van een burger. Deze omvatten transacties. Als gevolg van daadwerkelijke acties verschijnen deze gevolgen niet. Een agent kan bijvoorbeeld worden geïnstrueerd om de markt te bestuderen om de meest gunstige transactievoorwaarden voor de principaal te identificeren, evenals klanten te zoeken, te onderhandelen en meer.

Het onderwerp wordt op verschillende concretisatieniveaus gesproken. Acties van agentschappen kunnen in het desbetreffende contract worden aangegeven door overschrijving. Het is ook bedoeld om de agent algemene informatie te verstrekken voor de uitvoering van overeenkomsten namens de opdrachtgever. Laatstgenoemde heeft niet het recht om af te zien van de verplichtingen die voortvloeien uit dergelijke transacties, tenzij hij erin slaagt te bewijzen dat de tegenpartij in eerste instantie op de hoogte was van de beperking van agentbevoegdheden.

Essentiële voorwaarden van de agentuurovereenkomst van het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie

Hoe werkt een agent?

Volgens het opdrachtcontract of de commissie wordt een document opgesteld en worden de essentiële voorwaarden van het agentuurcontract verstrekt. De SGA (Modern Humanitarian Academy) houdt zich aan dit standpunt. In beide gevallen moet de agent acties uitvoeren namens en voor het geld van de opdrachtgever. In het geval van een commissieovereenkomst handelt de agent namens hem en onder de commissieovereenkomst namens de opdrachtgever.

Bij de transactie handelt de agent voor eigen rekening en draagt ​​vervolgens de rechten en verplichtingen over aan de principaal. Bij een transactie namens de principaal treedt de principaal op als deelnemer, en het is aan hem dat de overeenkomstige rechten en verplichtingen eerst behoren. In dit geval, ongeacht het afsprakenschema, kunnen de acties van de agent verder gaan dan de reikwijdte van de bestelling of commissie, omdat de bijbehorende overeenkomst veel bredere bevoegdheden kan bieden dan die welke door hen worden verstrekt.

Essentiële voorwaarden van de agentuurovereenkomst

Andere belangrijke omstandigheden

Naast die welke in de overeenkomst zijn gespecificeerd, kunnen ook andere essentiële voorwaarden van de agentuurovereenkomst worden voorgeschreven. Dit is bijvoorbeeld de reikwijdte van autoriteit.

Agentreferenties worden bepaald door een specifieke overeenkomst door een opsomming van acties of in algemene voorwaarden door de autoriteit over te dragen aan een agent om een ​​overeenkomst namens de opdrachtgever uit te voeren. In het laatste geval kan de agent alle transacties uitvoeren die de opdrachtgever zou hebben gedaan, maar in het kader van de gesloten overeenkomst.

De overeenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd.

De opdrachtgever, die de algemene bevoegdheid aan de agent heeft overgedragen, zal niet langer over hun afwezigheid kunnen spreken tenzij hij bewijst dat de derde op de hoogte was van de relevante beperkingen. In dit geval dient de klant de nodige documenten in bij de agent.

Essentiële voorwaarden van de agentuurovereenkomst voor het zoeken naar een koper van onroerend goed

prijs

Het bedrag van de bemiddelingskosten is niet altijd een essentiële voorwaarde van de bemiddelingsovereenkomst. Als deze voorwaarde er niet in wordt beschreven of de waarde niet kan worden vastgesteld op basis van de voorwaarden ervan, wordt de vergoeding betaald voor het bedrag dat is bepaald in overeenstemming met lid 3 van artikel 424 van het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie. De vergelding van het contract zelf is een voorwaarde. Daarom moet de opdrachtgever altijd een vergoeding betalen aan de agent.

Bovendien zijn de kosten voor het nakomen van de overeenkomst verschuldigd. Andere bepalingen kunnen in de bepalingen ervan zijn opgenomen, bijvoorbeeld een voorschot, inhoudingen op geld ontvangen door een derde, enzovoort.

De opdrachtgever moet een vergoeding betalen binnen 7 dagen na de datum van indiening van het rapport voor de verstreken periode, tenzij anders bepaald in het contract.

tijd

Dit moment is ook niet van toepassing op de essentiële voorwaarde van het agentuurcontract. In het burgerlijk wetboek staat dit in lid 3 van artikel 1005. Een overeenkomst kan voor een andere periode worden gesloten. Als het hierover geen informatie bevat, wordt het geacht voor onbepaalde tijd te zijn afgesloten. Bovendien heeft elke partij het recht om het op elk moment te weigeren.

Essentiële voorwaarden van de agentuurovereenkomst van het burgerlijk wetboek

beperkingen

Het contract mag geen beperkingen opleggen aan de agent en de opdrachtgever of deze hebben. De beperkingen van de opdrachtgever kunnen verplichtingen omvatten om geen overeenkomsten met vergelijkbare inhoud te ondertekenen met andere agenten die op het gevestigde grondgebied actief zijn. Met betrekking tot een agent kunnen beperkingen betrekking hebben op verplichtingen om niet met andere opdrachtgevers dezelfde overeenkomsten te ondertekenen die op hetzelfde grondgebied moeten worden uitgevoerd met de huidige agentuurovereenkomst.

Bij het bepalen van de beperkingen kunnen de partijen geen specifieke instructies als essentiële voorwaarden van de agentuurovereenkomst vaststellen die de belangen van anderen beïnvloeden, bijvoorbeeld de verkoop van goederen, de uitvoering van werkzaamheden en diensten, inclusief die welke betrekking hebben op het gevestigde grondgebied. Als ze in het contract zijn opgenomen, worden ze niet uitgevoerd, omdat ze als nietig worden beschouwd. Dit staat in paragraaf 3 van art. 1007 Burgerlijk wetboek.

Essentiële voorwaarden van de agentuurovereenkomst: specifieke bestelling

rapportage

De opdrachtgever heeft het recht om de acties van de agent te controleren. Dit wordt gedaan door als laatste te rapporteren. Als deze clausule wordt voorgeschreven, omvatten de essentiële voorwaarden van de agentuurovereenkomst rapportage en gebeurt dit in overeenstemming daarmee. Anders worden rapporten verstrekt als de overeenkomst wordt uitgevoerd of na de voltooiing ervan.

Het rapport moet de acties van de agent bevatten die zijn gericht op het voldoen aan de voorwaarden van het contract, met de lijst met gemaakte kosten. Om geschillen te voorkomen, wordt aanbevolen een speciale procedure voor hun schadeloosstelling in te voeren. Als dit niet gebeurt, is de algemene procedure van toepassing, volgens welke de agent ondersteunende documenten met de geproduceerde bedragen indient.

Het rapport wordt binnen een maand na indiening goedgekeurd, tenzij anders bepaald door de voorwaarden van het contract.

einde

In ch. 29 van de Code biedt algemene gronden voor beëindiging van het contract. Ze zijn ook van toepassing op agentuurovereenkomsten. Daarnaast worden ook de normen van de commissie en de commissie gebruikt.

De redenen voor beëindiging van de overeenkomst zijn dus:

  • De weigering van een partij om aan de voorwaarden te voldoen als de periode voor de voltooiing van het contract niet is bepaald.
  • De dood of arbeidsongeschiktheid van de agent, of gevallen waarin hij vermist is geraakt.
  • Agent in faillissement.
  • Vereffening van de rechtspersoon namens wie de agent optreedt. Tijdens de reorganisatie van een juridische entiteit eindigt het contract niet, omdat de respectieve verantwoordelijkheden worden overgedragen aan de cessionaris en juridische relaties niet betrouwbaar hoeven te zijn.

Deze gronden hebben betrekking op wijzigingen in de agentstatus. Wanneer de status van de opdrachtgever verandert, blijft het contract geldig, aangezien de overeenkomstige rechten worden overgedragen op basis van successie. Een dergelijke sectie is een essentiële voorwaarde van een agentuurovereenkomst om bijvoorbeeld een koper van onroerend goed te zoeken.

Materiële voorwaarden van de agentuurovereenkomst worden besproken

conclusie

Agentcontracten zijn relatief nieuw voor Rusland. Daarom is het voor hun conclusie raadzaam om professionele specialisten aan te trekken. Alleen bevoegde advocaten zullen in staat zijn om alle essentiële voorwaarden van de agentuurovereenkomst onder het Burgerlijk Wetboek van de Russische Federatie te voorzien die nodig zijn in elk specifiek geval.


bedrijf

Succesverhalen

uitrusting