kategorier
...

Vad är en handelsbalans?

Handelsbalansen är en viss del av betalningsbetalningen, som kännetecknar statens handelsrelationer med andra länder. Som komponenter finns import och export av varor. Således representerar handelsbalansen skillnaden mellan volymerna av import och export av olika varor. Om det finns en betydande övervägande av exporten över importen, tyder det på att ett tillräckligt stort inflöde av utländsk valuta genomförs i landet, vilket leder till att valutakursen för den nationella valutan börjar öka. På samma sätt, om handelsbalansen visar att det finns för mycket övervägande av import över export, så indikerar detta att varorna i detta land har en ganska låg konkurrenskraft utomlands. Denna information publiceras dock varje månad valutamarknad reagerar ofta dåligt på denna information.

Vad är det här?

handelsbalans

Som nämnts ovan är landets handelsbalans förhållandet mellan importkostnaderna och exporten av vissa produkter under en separat tidsperiod. I utrikeshandeln, parallellt med de faktiskt betalda kontrakten, ingår också de transaktioner som genomfördes på kredit. Med faktiskt betalda kontrakt är utrikeshandeln en separat del av landets betalningsbalans.

Vad visar han?

Rysslands handelsbalans är en av de viktigaste indikatorerna som återspeglar hur effektivt ett land deltar i internationell handel, varför det representerar en separat del av betalningsbalansen. Denna balans är förhållandet mellan summan av priserna på varor som exporterades utomlands, och summan av värdet på produkter som importerades till landet. Inledningsvis utförs en detaljerad analys av exporten på grund av att den direkt påverkar hur mycket ekonomin växer.

Import bestämmer i sin tur efterfrågan på varor direkt i landet, och om importen växer bestäms bildning av lager, vilket kan indikera en eventuell ytterligare minskad försäljningstillväxt. Formeln för handelsbalans kan visa olika resultat, eftersom de är mycket beroende av växelkursen, som justerar det nominella beloppet för importintäkter i nationell valuta.

Varför behövs det?

handelsbalansformel

I den dominerande majoriteten av fallen beräknas handelsbalansformeln för året och inkluderar kostnaden för alla varor som köpts eller såldes på en omedelbar betalningsbasis, levererade på kredit eller till och med helt gratis i form av statligt stöd eller en present. Det bör noteras att det aktiva handelsbalansen, netto efter de senaste indikatorerna, införs direkt i betalningsbalansen.

Den aktiva delen av denna balansräkning återspeglar exporten av produkter som producerades, bryts eller odlades i landet, liksom alla typer av varor som tidigare importerats till landet från utlandet och som därefter utsattes för viss bearbetning. Den passiva delen inkluderar import av utländska produkter för inhemsk konsumtion eller bearbetning med ytterligare export. Skillnaden mellan priset på import och export är handelsbalansen. Ett handelsöverskott är en situation där exportpriset är högre än importpriset, annars kallas balansen passiv. Om de passiva och aktiva delarna är lika i handelsbalansen kallas det "nettobalansen".

Hur består det av?

Sammanställningen av handelsbalansen utförs av auktoriserad finansiell statistik samt utrikeshandelsorganisationer i varje enskilt land. Det är värt att notera att om handelsbalansen för ett handelsföretag beaktas, i detta fall bestäms den av avdelningen för berörda specialister.

Dessa beräkningar genomförs för att fastställa ett företags eller ett lands utländska ekonomiska ställning, för att klargöra nivån på konkurrenskraften för sina egna produkter, liksom köpkraften för den använda nationella valutan. Tekniken för att beräkna värdet på import och export i olika länder skiljer sig i dess funktioner, vilket gör det svårt att jämföra relevanta indikatorer.

rekommendationer

landets handelsbalans

FN: s statistiska kommission lämnar rekommendationer till alla länder om att använda den enda tekniken i förhållande till själva systemet, liksom grunden för redovisningsprisindikatorer i deras utrikeshandel. I synnerhet när man bildar handelsbalansen är det nödvändigt att ta hänsyn till priset på alla importerade varor, baserat på FOB, det vill säga, priset på de importerade varorna inkluderar dess pris vid gränsen eller i olika utgångshamnar i försäljningslandet, samt alla typer av utgifter i samband med försäkring eller samma leverans av produkter till gränsen till konsumentlandet. Samtidigt bär priset på de exporterade varorna alla kostnader för säljaren i samband med leveransen av varorna till utgångshamnen eller till deras egen gräns, inklusive alla typer av tullar och andra liknande avgifter.

Ekonomin beror direkt på typen av handelsbalans. I detta avseende är länderna i den överväldigande majoriteten av fallen, när de sammanställer handelsbalansen, helt förenliga med den teknik som rekommenderas av FN: s statistiska kommission. Cirka 30 länder registrerar import- och exportpriser baserade på FOB.

Handelsbalansen i de kapitalistiska länderna

Rysslands handelsbalans

Balansen mellan de kapitalistiska länderna inkluderar den spontana naturen av ekonomisk utveckling, förvärringen av situationen på den nuvarande försäljningsmarknaden, inflation, valutakrisen och många andra processer. Den ojämna politiska och ekonomiska utvecklingen av kapitalismen återspeglas i en förändring i maktbalansen mellan flera konkurrenter, liksom i en betydande förvärring av handelskriget mellan länder eller tullen och ekonomiska grupper i olika imperialistiska stater.

I de nuvarande praktiken för de kapitalistiska länderna har sådana metoder för att utjämna handelsbalansen som införande av tullar, kvantitativa restriktioner för import av vissa produkter, olika kredit- och skattekoncessioner, devalvering, omvärdering, exportfinansiering från budgeten och införandet av ett flertal valutakurser blivit ganska utbredda. också ett antal andra metoder.

Hur återspeglas detta?

handelsunderskott

Om hela världen förvärvar exportvaror i ett visst land, men samtidigt föredrar inhemska köpare också att köpa inhemska varor, i detta fall kan vi säga att detta lands ekonomi är i gott skick. Samtidigt visar handelsunderskottet att varorna i denna stat inte är de mest konkurrenskraftiga, och dess invånare måste vidta vissa åtgärder för att skydda sin egen levnadsstandard.

En sådan analys är dock rättvis om orsaken till förändringarna i handelsbalansen är en minskning eller ökad efterfrågan på varor i detta tillstånd, men det är värt att notera att faktiskt många andra skäl också kan påverka denna indikator. , inklusive också ett bra investeringsklimat, som genererar ett inflöde av investeringar till landet, och därmed en ökning av inköp av utrustning utomlands,vilket i slutändan leder till ett handelsunderskott, trots att den statens ekonomi inte blir värre.

Löpande kontosaldo

handelsbalans

Den nuvarande kontosaldot kan kallas den mest informativa, eftersom den innehåller absolut alla flöden av tillgångar, inklusive officiella och privata, som är förknippade med rörelsen av olika tjänster och varor. Det positiva betalningsbalansbalansen indikerar att landets lån har högre räntor än debitering för förflyttning av tjänster och varor, och visar också mängden skyldigheter för utlänningar gentemot invånare.

Med andra ord, om det finns ett överskott, indikerar detta att detta land är en nettoinvestor relativt andra stater. Samtidigt, om det finns ett underskott i den löpande verksamheten, indikerar detta att detta tillstånd förvandlas till en nettogäldenär över tid och borde betala för ytterligare nettoimport av produkter.

Hur viktigt är det?

Under utvecklingen av den ekonomiska skolan för merkantilister fastställdes jämvikt i enlighet med villkoren för saldot på kontot för befintliga operationer, medan detta balans inte beaktade kapitalflöden, liksom alla typer av förändringar som inträffade i guld- och valutareserven i ett visst land. Således var det huvudsakliga målet för den ekonomiska politiken i detta fall att maximera överskottet på bytesbalansen för att säkerställa ansamlingen av guld i landet. Idag är det redan uppenbart att ett sådant uttalande inte är ogrundat, eftersom det är tillståndet för den aktiva verksamhetskontot som direkt påverkar statens realinkomst, liksom levnadsstandarden för människor som bor i den.

I processen med att integrera det aktiva verksamhetskontot i det befintliga systemet med nationalräkenskaper kan det fastställas att förekomsten av underskott på detta konto indikerar att landets utgifter väsentligt överskrider sina intäkter, som inte kan finansieras på annat sätt än genom en tillströmning av utländska långsiktigt lånat kapital.

Funktioner i det slutna ekonomiska systemet

handelsöverskott

I ett slutet ekonomiskt system bör besparingar ha samma värde som investeringar, medan i en öppen ekonomi kan dessa indikatorer skilja sig från varandra beroende på status för löpande konton. Om det finns ett överskott av import över export, innebär detta att investeringar har ett högre värde än att spara med underskottsbeloppet, vilket inte kan finnas när det inte finns något inflöde av långsiktigt utländskt kapital som syftar till att finansiera detta underskott.

Möjliga risker

Det finns dock en risk att underskottet på bytesbalansen kommer att bestå genom långsiktigt kapitalinflöde av flera skäl. Detta avser främst den höga likviditeten hos de instrument som används för att betjäna detta kapitalinflöde. Landets ekonomi är starkt beroende av tillståndet i världspengar och finansmarknader, som är extremt mottagliga för olika spekulativa prisfluktuationer.


Affärs

Framgångshistorier

utrustning